ცხელი ხაზი

1481

ვაკანსიები/კონკურსები

ვაკანსიები/კონკურსები

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს კონკურსს სტაჟიორთა შესარჩევად

დეკემბერი 07, 2017

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს კონკურსს ქვემოთ მითითებულ პოზიციებზე სტაჟიორთა შესარჩევად

 
 

                                                                

 

1.

პოზიციის დასახელება:

სტაჟიორი საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტში

ადგილმდებარეობა:

ქ. თბილისი

ადგილების რაოდენობა:

1

განათლება:

კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იურიდიული, საერთაშორისო სამართლის ან საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.

კანდიდატებს მოეთხოვებათ  ინგლისური ენის ცოდნა (ცოდნის დონე – C1)

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

– ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;

- საქართველოს კონსტიტუცია; 

- საქართველოს ორგანული  კანონი „საქართველოს სახალხო  დამცველის შესახებ“;

- საქართველოს კანონი  „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

- გაერთიანებული ერების  ადამიანის უფლებათა დაცვის  მექანიზმები; 

- ევროპის საბჭოს ადამიანის  უფლებათა დაცვის მექანიზმები; 

- ევროპის კავშირის ადამიანის  უფლებათა დაცვის მექანიზმები;

- ადამიანის უფლებათა  და ძირითად თავისუფლებათა  ევროპული კონვენცია და  მისი დამატებითი

ოქმები;

- წამებისა და არაადამიანური  ან დამამცირებელი მოპყრობის  ან დასჯის აღკვეთის ევროპული

კონვენცია;

- ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ  ბრძოლის შესახებ ევროპის  საბჭოს კონვენცია

 

2.

პოზიციის დასახელება:

სტაჟიორი ბავშვის უფლებათა ცენტრში (სამმართველო)

ადგილმდებარეობა:

ქ. თბილისი

ადგილების რაოდენობა:

1

განათლება:

კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იურიდიული, საერთაშორისო სამართლის  ან სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

– ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;

 საქართველოს კონსტიტუცია;

-  გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია;

-  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“;

-  საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

-  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

-  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს კანონი „ოჯახში ძალადობისა აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“;

 საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი

 

3.

პოზიციის დასახელება:

სტაჟიორი საქმისწარმოების დეპარტამენტში (კანცელარიის საქმიანობის მიმართულებით)

ადგილმდებარეობა:

ქ. თბილისი

ადგილების რაოდენობა:

2

განათლება:

კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

     საქმისწარმოების ზოგადი წესი საჯარო დაწესებულებაში;

-     საქართველოს კონსტიტუცია;

-     საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“;

-     საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;

-     საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

-     საქართველოს პრეზიდენტრის 1999 წლის პირველი ივლისის N414 ბრძანებულება ,,საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ;

-     საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის საქმისწარმოების ერთიანი წესი (www.ombudsman.ge - ,,ჩვენს შესახებ“ – ,,შიდა რეგულაციები“)http://www.ombudsman.ge/ge/about-us/shida-regulaciebi

 

4.

პოზიციის დასახელება:

სტაჟიორი რეგიონული დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოში

ადგილმდებარეობა:

ქ. ბათუმი

ადგილების რაოდენობა:

1

განათლება:

კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

– ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

-  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

-  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;

-  საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;

- „საქართველოს სახალხო  დამცველის შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონი;

- „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

-  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

-  პატიმრობის კოდექსი;

-  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;

-  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

 

5.

პოზიციის დასახელება:

სტაჟიორი რეგიონული დეპარტამენტის სამეგრელოს სამმართველოში

ადგილმდებარეობა:

ქ. ზუგდიდი

ადგილების რაოდენობა:

1

განათლება:

კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

– ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

-  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

-  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;

-  საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;

- „საქართველოს სახალხო  დამცველის შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონი;

- „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

-  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

-  პატიმრობის კოდექსი;

-  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;

-  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

 

6.

პოზიციის დასახელება:

სტაჟიორი რეგიონული დეპარტამენტის სვანეთის ოფისში

ადგილმდებარეობა:

დაბა მესტია

ადგილების რაოდენობა:

1

განათლება:

კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

– ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

-  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

-  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;

-  საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;

- „საქართველოს სახალხო  დამცველის შესახებ“ საქართველოს  ორგანული კანონი;

- „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონი;

-  საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;

-  პატიმრობის კოდექსი;

-  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;

-  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;

-  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

 

დამატებითი მოთხოვნები სტაჟიორთა ზემოაღნიშნული პოზიციებისათვის:

კანდიდატებს მოეთხოვებათ  საოფისე კომპიუტერული პროგრამების  ფლობა;

პიროვნული მახასიათებლები:

 გუნდური მუშაობის უნარი; 
– დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი
 ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
– ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.

დამატებითი ინფორმაცია:

სტაჟირების საწყისი ვადა: 3 თვე (სტაჟირების გაგრძელება შესაძლებელია 6 თვემდე);

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი (ასევე შესაძლებელია გრაფიკის შეთანხმება სასწავლო გრაფიკთან);

სტაჟირების ფორმა: ანაზღაურების გარეშე;

დამსაქმებლის მისამართი: ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. N6;

საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 32) 2913814 / 15   შიდა: 148;

შერჩევის ეტაპები:

·     საკონკურსო განაცხადების გადარჩევა;

·     წერითი დავალება ან/და ტესტირება ან/და გასაუბრება

 

კანდიდატებმა შევსებული  სახით უნდა გამოაგზავნონ თანდართული განაცხადის ფორმაში მ/წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე:vacancy@ombudsman.ge.

კანდიდატებმა განაცხადის ფორმაში და ელ. ფოსტის ,,საგანში“ (,,Subject”) აუცილებლად უნდა მიუთითონ იმ სტრუქტურული ერთეულის/პოზიციის დასახელება, სადაც სურთ სტაჟირების გავლა.

gender

bavshvisufkebebi

tolerantoba

bulletin