Բաժանմունքի մասին

Վարչության հիմնական խնդիրն է.

ա) ռազմավարական դատավարության պլանի կազմում և դրա պարբերական թարմացում,

բ) ռազմավարական դատավարություն Վրաստանի Սահմանադրական դատարանում,

Վարչության գործառույթներն են.

ա) ռազմավարական դատավարության պլանի կազմում և դրա պարբերական թարմացում.

բ) ռազմավարական դատավարության պլանի մշակման նպատակով՝ Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ մշտական հաղորդակցություն և պարբերական

հանդիպումներ;

գ) ռազմավարական դատավարության պլանի ծրագրի իրականացման վերաբերյալ զեկույցի պատրաստում՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալի համար,

դ) «Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Վրաստանի օրգանական օրենքի 17-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն՝ Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի Սահմանադրական դատարան բողոքարկման հիմքերը (ինչպես հայցով, այնպես էլ դատարանի ընկերոջ կարծիքով (amicus curiae)) և դրա պարբերաբար վերանայում (Վրաստանի Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ կետի "ա" և "ը" ենթակետերի հետ կապված),

ե) Վրաստանի Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ը» ենթակետով նախատեսված իրավասության հետ կապված ղեկավար սկզբունքների մշակում, որոնք

գործնական տեղեկատվություն են տրամադրում քաղաքացիներին և շահագրգիռ կողմերին՝

լիազորությունների իրականացման վերաբերյալ,

զ) ռազմավարական դատավարության միջոցով դիմել Վրաստանի Սահմանադրական դատարան՝ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ա» ենթակետի հիման վրա,

Է) անհատական դիմումների/բողոքների քննարկում՝ որոնք կապված են սահմանադրական

դատարանին դիմելուն,

ը) Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ա» ենթակետի հիման վրա անհատական դիմումի հիման վրա (հաշվի առնելով ընդունելիության չափանիշները) բողոքարկել Վրաստանի Սահմանադրական դատարան,

թ) Վրաստանի սահմանադրական դատարան դիմելը` Վրաստանի Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «դ» ենթակետի հիման վրա՝ մարմինների իրավասության վերաբերյալ և ներկայացնել Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը,

ժ) Վրաստանի սահմանադրական դատարան դիմելը` Վրաստանի Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «ը» ենթակետի հիման վրա՝ հանրաքվեի կամ

ընտրությունների կարգավորող նորմի կապակցությամբ և սույն նորմի հիման վրա անցկացվելիք կամ անցկացված հանրաքվեի կամ ընտրությունների սահմանադրականության հետ կապված (հաշվի առնելով ընդունելիության չափանիշները),

ժա) Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի առջև դատարանի ընկերոջ կարծիքի ներկայացումը (amicus curiae)՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված գործի վերաբերյալ (ինչպես ռազմավարական դատավարության շրջանակներում, այնպես էլ անհատական դիմումի հիման վրա),

ժբ) Սահմանադրական դատարանի նիստին մասնակցում և Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշման ներկայացում` Վրաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կանոններին համապատասխան.

ժգ) Վրաստանի Սահմանադրական դատարանի տարեկան վեճերի պրակտիկայի ընդհանրացում և թեմատիկ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ներկայացում,

ժդ) Անհրաժեշտության դեպքում դիմեք ընդհանուր դատարան` դատարանի ընկերոջ կարծիքով, երբ հարցը սահմանադրական-իրավական է, և քննարկվող հարցը չի մտնում այլ թեմատիկ կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության մեջ:

ժե) Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի անունից մասնակցել սահմանադրական վարույթի քննարկման հետ կապված նիստերին/քննարկումներին,

ժզ) Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայցի հիման վրա Սահմանադրական դատարանի կողմից չեղյալ հայտարարված նորմատիվ ակտի դիմաց ընդունելի նորմի (այսպես կոչված` հաղթահարման նորմ) մշակման գործընթացում ներգրավում,

ժէ) այլ գործառույթների իրականացում, որոնք ինքնին բխում են վարչության գործունեության առանձնահատկություններից:

Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)