Վարչության մասին

Վերլուծական վարչություն

Վարչությունը Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի առաջին կառուցվածքային ստորաբաժանումն է: Դրա կազմի մեջ մտնում է վիճակագրական բաժինը՝ որպես երկրորդական կառուցվածքային ստորաբաժանում։ Իր գործառույթներն իրականացնելիս՝ վարչությունը գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից: Վարչությունը հաշվետու է Մարդու իրավունքների պաշտպանի և Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալին, որոնք օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան իրականացնում են դրա նկատմամբ պաշտոնական վերահսկողություն: Նույն վարչության վիճակագրության բաժինը հաշվետու է վերլուծական վարչության պետին, Մարդու իրավունքների պաշտպանին և Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալին: Բաժնի նպատակն է նպաստել համակարգային փոփոխությունների իրականացմանը՝ որակյալ վերլուծությունների, որակի հաշվետվությունների և առաջարկությունների պատրաստման և դրանց համակարգված մոնիտորինգի միջոցով:

Վարչության գործառույթներն են.

 • Ներքին վիճակագրական տվյալների մշակման մեթոդաբանության մշակում և պարբերաբար թարմացում (դրանք պետք է արտացոլեն աշխարհագրական, բովանդակային, թեմատիկ, իրավական և այլ բաղադրիչներ);
 • Ընդունել, տեսակավորել և մշակել Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի համապատասխան վիճակագրական տվյալները` համաձայն վիճակագրական տվյալների մշակման ներքին մեթոդաբանության փաստաթղթի, և դրանք էլեկտրոնային հարթակի միջոցով տրամադրել Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի աշխատակիցներին,
 • Առկա ներքին փաստաթղթերի, առաջարկությունների և այլ ներքին և արտաքին փաստաթղթերի տեղադրում միասնական համակարգում, որոնք հասանելի կլինեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների համար: Ինչպես նաև այս բազայի կատարյալ զարգացումը,
 • Ընդհանուրացված վիճակագրական տվյալների եռամսյակային վերլուծություն,
 • Անհրաժեշտության դեպքում՝ պարբերաբար պատրաստել վիճակագրական հաշվետվություններ՝ ներքին սպառման համար կամ դրանք ներկայացնել համապատասխան պետական/միջազգային հաստատություններին,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների համար կարևոր վիճակագրական տվյալների մշակման մեթոդաբանության վերաբերյալ փաստաթղթի ստեղծում և պարբերաբար թարմացում, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարբեր թեմատիկ վարչությունների համար անհրաժեշտ վիճակագրական տվյալների հայցում, հավաքագրվում, անհրաժեշտության դեպքում, տեսակավորում և տարածում,
 • Պետական բյուջեի/բյուջեի նախագծի (և ուղեկցող փաստաթղթերի) վերլուծություն, պետական գերատեսչությունների հետ կապը և Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի հետ համաձայնեցումը` Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան և հատուկ զեկույցում տրված առաջարկությունները կյանքի կոչելու վերաբերյալ, Վրաստանի ֆինանսների նախարարության հետ աշխատանքային ձևաչափի կազմակերպում` Վրաստանի խորհրդարանի բանաձևում արտացոլված առաջարկությունների իրականացման համար (որտեղ անհրաժեշտ է համապատասխան միջոցների լրացուցիչ տեղաբաշխում),
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի պատրաստման ուղեցույց փաստաթղթի մշակում, այդ նպատակով համեմատական իրավական պրակտիկայի մշակում և վերլուծություն` մեթոդաբանությունը/ձևաչափը շարունակաբար բարելավելու նպատակով,
 • Համագործակցել համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ` Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի պատրաստման համար և զեկույց պատրաստել (այս գործառույթն իրականացնելու համար՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի վերլուծական վարչությունը կազմում է գործողությունների ծրագիր, տեղեկատվության հարցման ժամանակացույց և պատասխանատու անձինք նշանակում),
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի հատուկ հաշիվը, որոնք ներառված չեն որևէ գերատեսչության ֆունկցիոնալ նկարագրության մեջ, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի հատուկ զեկույցների պատրաստում/համակարգում, որոնք միաժամանակ ներառված են երկու կամ ավելի վարչությունների գործառական նկարագրության մեջ.
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի կողմից ուղարկված ստվերային զեկույցների արդյունքների հավաքում, համակարգում և վերլուծություն, բացահայտել ստվերային հաշվետվություններ ներկայացնելը թույլատրող միջազգային պայմանագրերը/մեխանիզմները` հղում կատարելով համապատասխան ընթացակարգերին.
 • Ստվերային զեկույցների պատրաստում թեմատիկ վարչությունների հետ մեկտեղ և համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին ներկայացում,
 • Միջազգային կազմակերպությունների համար զեկույցների պատրաստում կամ նախապատրաստման համակարգում, որը ենթադրում է երկրորդական և լրացուցիչ վերլուծությունների իրականացում,
 • Վրաստանի դեմ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման գործընթացում կարծիքների ներկայացում, ինչպես նաև երրորդ անձանց կարծիքների ներկայացում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան.
 • Վրաստանի կառավարության կողմից Վրաստանի խորհրդարան ներկայացրած զեկույցի վերլուծություն, որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը խորհրդարան է ներկայացվում խորհրդարանի կանոնակարգի 2281, 2282 և 2283 հոդվածների հիման վրա և դրա վերաբերյալ համապատասխան զեկույցի պատրաստում.
 • Վրաստանի խորհրդարան կամ մարդու իրավունքների հետ կապված պետական մարմին ներկայացված տարբեր միջազգային զեկույցների վերլուծություն, որոնց վերլուծությունը կապված է մարդու իրավունքների հետ և, անհրաժեշտության դեպքում, Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի կարծիքը խորհրդարան ներկայացնելը,
 • Օրենքների նախագծերի պարբերական վերանայում և վերլուծություն, քննարկվող օրենքների նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների պատրաստում և փոփոխությունների որոշում,
 • Իրականացված օրենսդրական փոփոխությունների վերահսկողություն և դրանց վերաբերյալ պարբերական զեկույցների պատրաստում (համապատասխան թեմատիկ վարչության հետ համագործակցությամբ), ինչպես Մարդու իրավունքների պաշտպանին, այնպես էլ խորհրդարան ներկայացնելու համար,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի կողմից ներկայացված օրենքի(ների) ուսումնասիրության արդյունքների և (կամ) դրա մերժման պատճառների վերլուծություն և դրա կապը Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի ղեկավարության և համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման հետ.
 • Խորհրդարանական զեկույցից հետո ընդունված խորհրդարանական բանաձևի կատարման գործողությունների ծրագրի պատրաստում, Խորհրդարանական զեկույցի առաջարկությունների/գործակալությունների հետ հանդիպումների գործողությունների ծրագրի կատարում և առաջընթացի զեկույցի վերանայում,
 • Հատուկ հաշվետվություն պատրաստելու դեպքում` դրա առաջարկությունների իրականացման և դրա իրականացմանը մասնակցելու գործողությունների ծրագիր.
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալի զեկույցի բացման խոսքի պատրաստում` համապատասխան թեմատիկ վարչության ներգրավմամբ (անհրաժեշտության դեպքում),
 • Համապատասխան պետական մարմինների հետ շփման ձևաչափերի և աշխատանքային հանդիպումների մշակում և ներդրում;;
 • Մարդու իրավունքների հիմնախնդիրների վերաբերյալ թեմատիկ հետազոտության և/կամ օրենսդրության վերլուծության նախապատրաստում, երբ թեմատիկ ստորաբաժանումների կողմից նշված հետազոտությունը հնարավոր չէ:
 • Բացահայտել «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Վրաստանի Օրգանական օրենքի թերությունները, առաջարկել դրանց ուղղման ուղիներ և փաստաբանել Վրաստանի խորհրդարանի առջև.
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմավարության պարբերական թարմացում;
 • Անհրաժեշտության դեպքում վիճակագրական և բովանդակային տեսանկյունից չափել և գնահատել թեմատիկ ստորաբաժանումների կողմից Մարդու իրավունքների պաշտպանի/Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալի որոշմամբ իրականացվող տարեկան գործողությունները,
 • Պատրաստել համապատասխան առաջարկություններ և դրանք տրամադրել Վարչության կառուցվածքային ստորաբաժանումներին` առաջարկների/առաջարկությունների մշակումը բարելավելու վերաբերյալ,
 • Վարչության գործունեության առանձնահատկություններից բխող այլ գործառույթների իրականացում:
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)