Վիճակագրության բաժին

Վիճակագրությանբաժին

Վիճակագրական բաժանմունքը վերլուծական վարչության կազմի մեջ մտնող երկրորդական կառուցվածքային ստորաբաժանում է: Բաժանմունքը Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի վարչակազմի երկրորդական կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր գործառույթների իրականացնելիս՝ գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից: Վիճակագրության բաժանմունքը հաշվետու է վերլուծական վարչության պետի, Մարդու իրավունքների պաշտպանի և Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալի առջև, ովքեր դրա նկատմամբ իրականացնում են պաշտոնական վերահսկողություն՝ օրենքով սահմանված կանոններին համապատասխան:

Վարչության գործառույթներն են.

  • Ներքին վիճակագրական տվյալների հավաքագրում և վերամշակում, արտաքին վիճակագրական տվյալների պարբերական հավաքում, տեսակավորում և բաշխում համապատասխան աշխատակիցներին, ինչպես նաև բյուջեի վերահսկողություն` Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից տրված առաջարկությունների կատարման նպատակով,
  • Ներքին վիճակագրական տվյալների մշակման մեթոդաբանության մշակում և պարբերական թարմացում (դրանք պետք է արտացոլեն աշխարհագրական, բովանդակային, թեմատիկ, իրավական և այլ բաղադրիչները).
  • Ստանալ, տեսակավորել և մշակել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի համապատասխան վիճակագրական տվյալները՝ համաձայն վիճակագրական տվյալների մշակման ներքին մեթոդաբանության փաստաթղթի և դրանք էլեկտրոնային հարթակի միջոցով տրամադրել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցներին,
  • Առկա ներքին փաստաթղթերի, առաջարկությունների և այլ ներքին և արտաքին փաստաթղթերի տեղադրում միասնական համակարգում, որոնք հասանելի կլինեն Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումներին: Ինչպես նաև այս բազայի կատարյալ զարգացումը,

* Ընդհանրացված ընդհանուր ներքին վիճակագրական տվյալների եռամսյակային վերլուծություն;

  • Պարբերաբար, անհրաժեշտության դեպքում, պատրաստել վիճակագրական հաշվետվություններ ներքին օգտագործման համար, կամ դրանք համապատասխան պետական/միջազգային գործակալություններին ներկայացնելու համար,
  • Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների համար վիճակագրական տվյալների մշակման մեթոդաբանության փաստաթղթի ստեղծում և պարբերաբար թարմացում, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարբեր թեմատիկ ստորաբաժանումների համար կարևոր վիճակագրական տվյալների հարցում, հավաքագրում, անհրաժեշտության դեպքում՝ տեսակավորում և համապատասխան աշխատակիցներին փոխանցում;
  • Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան և հատուկ զեկույցում տրված առաջարկությունների իրագործման նպատակով՝ Վրաստանի պետական բյուջեի/բյուջեի նախագծի (և ուղեկցող փաստաթղթերի) վերլուծություն, պետական մարմինների հետ հաղորդակցում և Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցների հետ համագործակցում, Վրաստանի խորհրդարանի բանաձևում արտացոլված առաջարկությունների (որտեղ անհրաժեշտ է համապատասխան միջոցների լրացուցիչ տեղաբաշխում) իրականացման նպատակով՝ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության հետ աշխատանքային ձևաչափի կազմակերպում,
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)