Վարչության մասին

Բաժնիպետ՝ԼիկաԾիկլաուրի

Վարչությունը՝ Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որն իր գործառույթներն իրականացնելիս գործում է Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից:

Վարչությունը սումնասիրում է Վրաստանի Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքների ոտնահարման հետ կապված մի շարք հայտարարություններ և բողոքներ: Դրանք են՝ մտքի, խղճի և դավանանքի ազատությունը, ինքնարտահայտման, խոսքի, հավաքների և ցույցերի ազատության իրավունքը, տեղաշարժման ազատությունը; աշխատանքի, սեփականության, առողջության, ապրելու, կյանքի և առողջության համար բարենպաստ միջավայրում իրավունք, համարժեք բնակարանի, սոցիալական ապահովության, մշակութային ժառանգության պաշտպանության և ընտրական իրավունքը: Տեղահանվածների, էկո-միգրանտների, հայրենադարձված մեսխեթցիների, ապաստան հայցողների, փախստականների, մարդասիրական կարգավիճակ ունեցող անձանց, օտարերկրացիների և այլոց իրավական կարգավիճակը: Քաղաքացիական, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության վարչությունը կօգնի Վրաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանին իր լիազորությունների իրականացման գործում:

Վարչությանհիմնականգործառույթներնեն.

 • Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների խախտումների հարցերով ուսումնասիրել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում ստացված մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների խախտման հետ կապված դիմումները/բողոքները և պատրաստել համապատասխան եզրակացությունների/առաջարկների/առաջարկությունների նախագծեր, մասնավորապես`
 • Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների խախտում, եթե դիմողը բողոքարկում է իր համապատասխան իրավունքը խախտող պետական հիմնարկի գործողությունը կամ ակտը:
 • Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների խախտում, եթե դիմողը բողոքարկում է իր համապատասխան իրավունքը խախտող պետական հիմնարկի գործողությունը կամ ակտը:
 • Եթե դիմողը բողորքարկում է դատական գործընթացների ընթացքում (քաղաքացիական և վարչական գործերով) Վրաստանի օրենսդրությամբ վերապահված իրավունքների և ազատությունների խախտման կամ ոտնահարման փաստը,
 • Դատական ակտերի կատարման ոլորտում, եթե դիմողը բողոքարկում է համապատասխան մարմնի կողմից իր իրավունքների և օրինական շահերի ոտնահարման փաստերը:
 • Այլ խնդիրներ, որոնք ընկնում են Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության մեջ և չեն մտնում այլ կառուցվածքային ստորաբաժանման գործառույթների մեջ:
 • Վարչության իրավասության շրջանակներում գտնվող խնդրի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և գործի հանգամանքների բազմակողմանի ստուգում,
 • Արձագանքմուն ժամանակին, որակյալ եւ հիմնավորված ձևերի ընտրում և դրանց կատարման վերահսկում,
 • Իրավասության մեջ մտնող թեմաների վերաբերյալ համակարգված հետազոտության վերլուծության իրականացում,
 • Վարչության իրավասություն ոլորտում օրենսդրության և օրինագծերի վերլուծություն, ինչպես նաև նախագծի վերաբերյալ համապատասխան առաջարկների/առաջարկությունների պատրաստում,
 • Վրաստանումքաղաքացիական,քաղաքական,տնտեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիև ազատությունների իրազեկության բարձրացման համար՝ հասարակության տեղեկացվածության խթանում:
Աշխատում է շուրջօրյա ռեժիմով՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը և ժամերը
թեժ գիծ: 1481 (24/7)